ಕಳೆದಿದ್ದು
ಕಳೆದ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರಗಳು
ಹೆಸರು ದಿನಾಂಕ ವಸ್ತು
sumit kumar 2013-05-02 00:00:00.0 Luggage
Vishwas Urs 2014-02-09 00:00:00.0 Luggage
pranav mohotra 2014-10-31 00:00:00.0 Luggage
Pradeep 2015-03-03 00:00:00.0 Luggage
Bheema Poojari 2015-05-31 00:00:00.0 Luggage
Siddharth Urs 2016-01-03 00:00:00.0 Luggage
Hazratali 0017-10-04 00:00:00.0 Luggage
M Arun Teja 2016-06-05 00:00:00.0 Luggage
Kangkana Banerjee 2016-05-09 00:00:00.0 Luggage
Karthika 2016-06-25 00:00:00.0 Luggage
sanddep 2016-08-21 00:00:00.0 Luggage
moganna gowda 2016-09-06 00:00:00.0 Luggage
Praveen 2017-12-10 00:00:00.0 Luggage
UMESH 2016-11-04 00:00:00.0 Luggage
K Balaraj Urs 2016-11-05 00:00:00.0 Luggage
Radhika 2017-01-11 00:00:00.0 Luggage
Joji Joseph 2016-12-05 00:00:00.0 Luggage
Sachin 2016-12-08 00:00:00.0 Luggage
Chaitanya Vaidya 2017-01-01 00:00:00.0 Luggage
Tristan White 2017-01-26 00:00:00.0 Luggage
harish 2017-02-17 00:00:00.0 Luggage
naveen 2017-02-19 00:00:00.0 Luggage
naveen 2017-02-19 00:00:00.0 Luggage
Deepak 2017-03-13 00:00:00.0 Luggage
PRADEEP 2017-04-27 00:00:00.0 Luggage
sai mukesh 2017-05-15 00:00:00.0 Luggage
Yashas H K 2017-05-31 00:00:00.0 Luggage
k rajendra 2017-06-13 00:00:00.0 Luggage
Hardik Patel 2017-06-23 00:00:00.0 Luggage
Krishnaveni 2017-07-09 00:00:00.0 Luggage
CHARAN KRISHNA K H 2017-07-24 00:00:00.0 Luggage
HARISh 2017-08-21 00:00:00.0 Luggage
Abdul muthalif 2017-05-11 00:00:00.0 Luggage
bbb 2017-10-30 00:00:00.0 Luggage
bbb 2017-10-30 00:00:00.0 Luggage
Ashwini 2017-11-19 00:00:00.0 Luggage
Kiran 2017-11-27 00:00:00.0 Luggage
asha 2017-11-27 00:00:00.0 Luggage
Raghavendra 2017-12-25 00:00:00.0 Luggage
Conor sollitt 2017-12-29 00:00:00.0 Luggage
PINTU KUMAR 0019-07-12 00:00:00.0 Luggage
Chandan 0017-12-01 00:00:00.0 Luggage
Ravi 2018-04-01 00:00:00.0 Luggage
Inderjeet Kaur 2018-02-16 00:00:00.0 Luggage
Charan 2018-03-01 00:00:00.0 Luggage
Ashwan 2018-03-17 00:00:00.0 Luggage
Uday V Mahale 2018-03-24 00:00:00.0 Luggage
Pranoy Ray Chowdhury 2018-03-26 00:00:00.0 Luggage
K.Gnaneswar 2018-04-05 00:00:00.0 Luggage
Gowli Naresh 2018-04-08 00:00:00.0 Luggage
Gowli Naresh 2018-04-08 00:00:00.0 Luggage
Basavaraj 2018-04-14 00:00:00.0 Luggage
Supresh Shigaokar 2018-04-28 00:00:00.0 Luggage
Siva shankar 2020-03-05 00:00:00.0 Luggage
Gowrish CV 2018-06-02 00:00:00.0 Luggage
Shreyas 2019-12-06 00:00:00.0 Luggage
Nitish v 2018-07-02 00:00:00.0 Luggage
JACOB SABU 2018-07-13 00:00:00.0 Luggage
Manoj 2018-07-21 00:00:00.0 Luggage
Sivasamy 2018-07-25 00:00:00.0 Luggage
Raunak Kumar 2018-07-27 00:00:00.0 Luggage
Shashanka 0020-05-07 00:00:00.0 Luggage
Rajeev Kumar 2018-08-06 00:00:00.0 Luggage
Harshit 2018-08-14 00:00:00.0 Luggage
Pruthvi raj 2019-07-08 00:00:00.0 Luggage
Dileep Kumar 2020-03-28 00:00:00.0 Luggage
Dileep Kumar 2018-08-27 00:00:00.0 Luggage
Y Likitha 2018-09-03 00:00:00.0 Luggage
Anand.k 2018-08-19 00:00:00.0 Luggage
Meghana 2018-09-22 00:00:00.0 Luggage
Lavina 2018-10-05 00:00:00.0 Luggage
kartik t s 2018-10-06 00:00:00.0 Luggage
Bhargavi 2018-10-21 00:00:00.0 Luggage
suhas M 2018-11-10 00:00:00.0 Luggage
Hr manoj 2012-11-18 00:00:00.0 Luggage
Kareppa 2018-12-19 00:00:00.0 Luggage
Kareppa 2018-12-19 00:00:00.0 Luggage
Kareppa 2018-12-19 00:00:00.0 Luggage
Rajkumar 2018-12-25 00:00:00.0 Luggage
Rajkumar 2018-12-25 00:00:00.0 Luggage
Rajkumar 2018-12-25 00:00:00.0 Luggage
pratham 2019-01-04 00:00:00.0 Luggage
Manjesh 2019-01-05 00:00:00.0 Luggage
Nitin d naik 2019-01-11 00:00:00.0 Luggage
Callum 2019-01-18 00:00:00.0 Luggage
Divya Mohan 2019-01-19 00:00:00.0 Luggage
Ramesha T K 2019-02-18 00:00:00.0 Luggage
Ramesha T K 2019-02-18 00:00:00.0 Luggage
Chandrashekhar Agoram 2019-02-22 00:00:00.0 Luggage
Alok Kumar 2013-07-02 00:00:00.0 Electronic Item
Mohan Saini 2014-09-06 00:00:00.0 Electronic Item
Nagamanjula D 2013-12-15 00:00:00.0 Electronic Item
Shashank Gupta 2014-06-20 00:00:00.0 Electronic Item
Krishna 2014-09-18 00:00:00.0 Electronic Item
Mithun Joy 2016-05-07 00:00:00.0 Electronic Item
ghf 2015-08-31 00:00:00.0 Electronic Item
ashwin 2015-08-27 00:00:00.0 Electronic Item
Anil Raj 2015-08-27 00:00:00.0 Electronic Item
Dhulipalla venkateswararao 2017-09-05 00:00:00.0 Electronic Item
Joshua Kauss 2016-11-12 00:00:00.0 Electronic Item
Debabrata Pradhan 2018-01-05 00:00:00.0 Electronic Item
Hrishikesh Mallikarjuna 2017-08-02 00:00:00.0 Electronic Item
Satish 2017-09-11 00:00:00.0 Electronic Item
Darshan Simha U 2017-12-10 00:00:00.0 Electronic Item
Santhosh 2017-12-18 00:00:00.0 Electronic Item
Abhishek Gupta 2017-12-20 00:00:00.0 Electronic Item
Pradeep 2018-01-08 00:00:00.0 Electronic Item
John Melvin 2018-01-12 00:00:00.0 Electronic Item
Ranjith kumar 2018-02-24 00:00:00.0 Electronic Item
Abid Shaik 2018-04-10 00:00:00.0 Electronic Item
Deepak NG 2018-04-17 00:00:00.0 Electronic Item
Deepak NG 2018-04-17 00:00:00.0 Electronic Item
Deepak NG 2018-04-17 00:00:00.0 Electronic Item
Harshitha 2018-05-20 00:00:00.0 Electronic Item
Arun KP 2018-06-29 00:00:00.0 Electronic Item
VeenaAishwarya 2018-08-20 00:00:00.0 Electronic Item
Siddu belagli 2018-08-25 00:00:00.0 Electronic Item
Reddy prasad 2018-08-26 00:00:00.0 Electronic Item
Karan Garg 2018-04-08 00:00:00.0 Electronic Item
Mekhna Elsa 2018-09-18 00:00:00.0 Electronic Item
Pavan 2018-10-06 00:00:00.0 Electronic Item
Chetan P Arjunagi 2018-10-31 00:00:00.0 Electronic Item
Mahendar 2018-12-13 00:00:00.0 Electronic Item
Santosh Das 2016-06-04 00:00:00.0 Id Cards
santosh das 2015-04-18 00:00:00.0 Id Cards
Sujatha 2015-04-29 00:00:00.0 Id Cards
Praveen Sebastian 2015-09-16 00:00:00.0 Id Cards
Rahul Aravind 2016-03-10 00:00:00.0 Id Cards
CSM 2016-11-29 00:00:00.0 Id Cards
Anushree 2017-02-02 00:00:00.0 Id Cards
Anushree 2017-02-02 00:00:00.0 Id Cards
Anushree 2017-02-02 00:00:00.0 Id Cards
Anushree 2017-02-02 00:00:00.0 Id Cards
aarthi devi h 2017-06-23 00:00:00.0 Id Cards
Dawood 2018-01-15 00:00:00.0 Id Cards
B shiva sai 2018-01-05 00:00:00.0 Id Cards
Rashmi Dutta 2018-05-06 00:00:00.0 Id Cards
Rashmi Dutta 2018-05-06 00:00:00.0 Id Cards
Anjan reddy katakam 2018-07-03 00:00:00.0 Id Cards
Suha eamaan 2018-08-09 00:00:00.0 Id Cards
POORNASHREE K A 2018-08-24 00:00:00.0 Id Cards
POORNASHREE K A 2018-08-24 00:00:00.0 Id Cards
Kashif Akbar 2018-09-06 00:00:00.0 Id Cards
Albin 2018-10-28 00:00:00.0 Id Cards
DEMANAGOUD Shiddanavar 2018-10-30 00:00:00.0 Id Cards
abhishek.m.hiremath 2018-11-01 00:00:00.0 Id Cards
A a khan 2018-11-09 00:00:00.0 Id Cards
Kruthi K 2018-12-23 00:00:00.0 Id Cards
Dion saldanha 2018-12-26 00:00:00.0 Id Cards
Harshitha HS 2019-01-19 00:00:00.0 Id Cards
Sanjay k 2019-02-13 00:00:00.0 Id Cards
skldfjls 2014-07-09 00:00:00.0 Jwellery
Issac 2017-01-04 00:00:00.0 Jwellery
Aysha 2018-12-03 00:00:00.0 Jwellery
Raaghu.k 2013-09-07 00:00:00.0 Mobile Phones
David Lyon 2014-02-14 00:00:00.0 Mobile Phones
v ravi teja 2014-09-16 00:00:00.0 Mobile Phones
Ramachandran 2015-05-06 00:00:00.0 Mobile Phones
Anil 2015-08-06 00:00:00.0 Mobile Phones
Pravin Bhagat 2016-02-03 00:00:00.0 Mobile Phones
Jasmine 2016-03-27 00:00:00.0 Mobile Phones
V Ramaiah 2016-04-23 00:00:00.0 Mobile Phones
Chaitanya 2016-06-19 00:00:00.0 Mobile Phones
Chaitanya 2016-06-19 00:00:00.0 Mobile Phones
Priyansha Gour 2016-08-13 00:00:00.0 Mobile Phones
Chetan kumar 2016-12-26 00:00:00.0 Mobile Phones
Ravi 2017-08-26 00:00:00.0 Mobile Phones
manohara g.h 2017-11-17 00:00:00.0 Mobile Phones
Monica k s 2017-12-31 00:00:00.0 Mobile Phones
Monica k s 2017-12-31 00:00:00.0 Mobile Phones
Thirisangu c 2018-11-08 00:00:00.0 Mobile Phones
Aniket shinde 2018-08-28 00:00:00.0 Mobile Phones
Nivesh Agarwal 2018-11-20 00:00:00.0 Mobile Phones
Hemarani 2018-11-21 00:00:00.0 Mobile Phones
ASHOK KUMAR 2018-11-06 00:00:00.0 Mobile Phones
Moni jaiswal 2018-12-22 00:00:00.0 Mobile Phones
Tanwir armaan 2019-01-12 00:00:00.0 Mobile Phones
Ram nayak 2014-03-17 00:00:00.0 Stationary Items
A Chalapathi Ra0 2014-06-14 00:00:00.0 Stationary Items
Devendra Lad 2017-09-24 00:00:00.0 Stationary Items
Rahul Kaushik 2018-07-04 00:00:00.0 Stationary Items
Roshith Raghavan 2013-03-03 00:00:00.0 Others
Sachin 2013-06-23 00:00:00.0 Others
manoj 2013-07-04 00:00:00.0 Others
Rekha.M 2013-08-07 00:00:00.0 Others
SUBRAMANYA SHARMA 2013-08-18 00:00:00.0 Others
sounak ray 2014-01-21 00:00:00.0 Others
hemalata nayak 2014-10-12 00:00:00.0 Others
Deepak R. Sridhar 2014-10-03 00:00:00.0 Others
Deepak R. Sridhar 2014-10-03 00:00:00.0 Others
Aniruddha Dudek 2014-12-22 00:00:00.0 Others
satyajeet 2015-01-29 00:00:00.0 Others
virupaksha prabhu 2015-02-22 00:00:00.0 Others
Amarnath 2015-03-06 00:00:00.0 Others
Amarnath 2015-03-06 00:00:00.0 Others
Amarnath 2015-03-06 00:00:00.0 Others
PRAKASH N 2015-03-17 00:00:00.0 Others
pradeep 2015-01-05 00:00:00.0 Others
Srinivasa Narasimhan 2015-06-22 00:00:00.0 Others
Venkat Ramsamy K 2015-07-06 00:00:00.0 Others
taneem ahmed 2015-09-25 00:00:00.0 Others
Suraj serikar 2015-11-15 00:00:00.0 Others
Sumit Bali 2015-12-05 00:00:00.0 Others
Tarun Devasia 2016-08-12 00:00:00.0 Others
Chetan 2016-09-12 00:00:00.0 Others
Kushal dp 2015-12-25 00:00:00.0 Others
Vidyasri 2016-01-18 00:00:00.0 Others
Shashank 0017-08-01 00:00:00.0 Others
Dr. Shreemathi S Mayya 2016-03-02 00:00:00.0 Others
Bhakti 2010-04-20 16:00:00.0 Others
Githin Chandran 2016-04-04 00:00:00.0 Others
Githin Chandran 2016-04-04 00:00:00.0 Others
Saral 0018-03-04 00:00:00.0 Others
Saral 0018-03-04 00:00:00.0 Others
Shreevidhya Ravi 2016-04-27 00:00:00.0 Others
Salahudheen 2016-05-14 00:00:00.0 Others
Hanumanthappa 2016-06-17 00:00:00.0 Others
Piyush vaishnav 2016-07-14 00:00:00.0 Others
Sumit Sharma 0016-01-07 00:00:00.0 Others
Shadakshari b c 2018-01-07 00:00:00.0 Others
Jobi thomas 2016-07-31 00:00:00.0 Others
Sivarambabu m 2016-08-27 00:00:00.0 Others
sandeep 2016-08-28 00:00:00.0 Others
Preeti Jacob 2016-08-30 00:00:00.0 Others
Chetan u kotambri 2018-05-09 00:00:00.0 Others
Rishik 0016-10-10 00:00:00.0 Others
Raghuram Vemuri 2016-11-06 00:00:00.0 Others
S Anand 2016-11-13 00:00:00.0 Others
Rajeshbabu cv 2016-11-19 00:00:00.0 Others
P Kishore 2016-12-10 00:00:00.0 Others
Desh Dixchha 2016-12-22 00:00:00.0 Others
Sujitha s 2017-12-12 00:00:00.0 Others
Suhas Manohar 2018-05-12 00:00:00.0 Others
Dilip 2017-01-09 00:00:00.0 Others
Ashok Kumar 2017-01-17 00:00:00.0 Others
VISHNU SAJEEVAN 2017-01-28 00:00:00.0 Others
rashmi vallabhajosyula 2017-02-26 00:00:00.0 Others
kedarnath 2017-03-02 00:00:00.0 Others
Shyam 2003-03-20 17:00:00.0 Others
Likhith 2019-07-03 00:00:00.0 Others
Rasheeda khatum 2017-04-17 00:00:00.0 Others
René 2017-04-22 00:00:00.0 Others
Mohammed shafiulla 2017-04-23 00:00:00.0 Others
Nithin Machaiah 2017-04-24 00:00:00.0 Others
bhimanagoud nemagouda 2017-05-10 00:00:00.0 Others
Anoop sasidharan 2017-05-18 00:00:00.0 Others
Manjula S 2017-05-26 00:00:00.0 Others
Mohammed owaiz 2018-06-06 00:00:00.0 Others
Aadarsh Gupta 2017-07-09 00:00:00.0 Others
Neha Nair 2017-07-15 00:00:00.0 Others
Aniruddha 2017-07-17 00:00:00.0 Others
Abhishek 2024-07-17 00:00:00.0 Others
Samartha Swaroopa N M 2017-07-25 00:00:00.0 Others
Raju s kokatanur 2017-01-07 00:00:00.0 Others
Alice Gerow 2017-08-14 00:00:00.0 Others
Supritha 2017-09-03 00:00:00.0 Others
Preethi R 2017-09-14 00:00:00.0 Others
KASA ARAVIND 2017-09-18 00:00:00.0 Others
J Madhavaiah 2017-09-23 00:00:00.0 Others
Divya 2017-09-26 00:00:00.0 Others
Bharti 2019-05-09 00:00:00.0 Others
kiran 2017-10-21 00:00:00.0 Others
kiran 2017-10-21 00:00:00.0 Others
Arjun M 2017-10-22 00:00:00.0 Others
Arjun M 2017-10-22 00:00:00.0 Others
FARIS M A 2017-11-07 00:00:00.0 Others
Gokul.S.K 2017-11-19 00:00:00.0 Others
Anju K S 2017-11-20 00:00:00.0 Others
SHARATH RAJ D 2017-11-19 00:00:00.0 Others
Akshaya s chowta 2018-10-11 00:00:00.0 Others
Tk Nataraj 2019-01-11 00:00:00.0 Others
Varun N 2017-12-03 00:00:00.0 Others
Jissa 2017-12-11 00:00:00.0 Others
Sandeep 2017-12-01 00:00:00.0 Others
Nagaraju vj 2017-12-09 00:00:00.0 Others
Mala.l 2017-12-27 00:00:00.0 Others
kannan 2018-01-02 00:00:00.0 Others
Sheetal 2018-01-14 00:00:00.0 Others
Sheetal 2018-01-14 00:00:00.0 Others
Siddesh HR 2018-01-19 00:00:00.0 Others
Manjula 2018-01-27 00:00:00.0 Others
Shreyas P Babu 2018-02-08 00:00:00.0 Others
Lavanya S 2020-04-02 00:00:00.0 Others
Shree Hariprasad 2018-03-09 00:00:00.0 Others
Priyal Shaji 2018-03-22 00:00:00.0 Others
Nina 2018-04-07 00:00:00.0 Others
Vivek 2018-05-03 00:00:00.0 Others
HARVEEN SINGH 2018-05-07 00:00:00.0 Others
Bajjal ragava 2018-05-13 00:00:00.0 Others
Mubarak 2018-06-13 00:00:00.0 Others
Priyanka Singh 2018-06-20 00:00:00.0 Others
Aishwarya 2018-06-24 00:00:00.0 Others
Darshan 2018-07-21 00:00:00.0 Others
Nagaraja 2018-05-08 00:00:00.0 Others
Rakesh S j 2018-08-11 00:00:00.0 Others
Poornima M 2018-08-15 00:00:00.0 Others
Mubarak B A 2018-08-26 00:00:00.0 Others
Jishan 2018-08-26 00:00:00.0 Others
Changappa K S 2018-08-29 00:00:00.0 Others
Changappa K S 2018-08-29 00:00:00.0 Others
Syed Abdhaheer N 2018-09-24 00:00:00.0 Others
Divya 2018-09-12 00:00:00.0 Others
Sughandi Udupa 2018-09-12 00:00:00.0 Others
Faiz ahmed 2018-09-15 00:00:00.0 Others
Nessie 2018-10-12 00:00:00.0 Others
Muthuraman 2018-10-21 00:00:00.0 Others
Anand S 2018-10-22 00:00:00.0 Others
Akshata 2018-10-28 00:00:00.0 Others
Sivaranjani Rajendran 2018-10-29 00:00:00.0 Others
Chun 2018-10-31 00:00:00.0 Others
ullas rao masal 2018-11-01 00:00:00.0 Others
ullas rao masal 2018-11-01 00:00:00.0 Others
ullas rao masal 2018-11-01 00:00:00.0 Others
Harsha Kumar c 2018-11-10 00:00:00.0 Others
Kishore Kumar 2018-11-23 00:00:00.0 Others
Amer aldaboubi 2018-11-27 00:00:00.0 Others
Vignesheya R 2018-12-04 00:00:00.0 Others
Impana B V 2018-12-06 00:00:00.0 Others
Mayank Khudia 2018-12-21 00:00:00.0 Others
SHYAM. HARAPALE. 2018-12-31 00:00:00.0 Others
Mohammed Sami 2019-01-06 00:00:00.0 Others
Bhoomika h y 2019-01-23 00:00:00.0 Others
Rohit 2021-03-01 00:00:00.0 Others
Archana 2019-01-28 00:00:00.0 Others
sindhu.k 2019-02-03 00:00:00.0 Others
Anvesh Gangadharan 2019-02-04 00:00:00.0 Others
Nithin r 2019-02-07 00:00:00.0 Others
Tabrez Pasha 2019-02-08 00:00:00.0 Others
Divyashree 2019-02-19 00:00:00.0 Others
krishna kanth p 2019-02-19 00:00:00.0 Others
ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು
ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರಗಳು ಹುಡುಕಿ: Clear Filter Image
ಹೆಸರು ದಿನಾಂಕ ವಸ್ತು
Niraj Pangarkar 2015-03-12 00:00:00.0 Luggage
Abdul muthalif 2017-05-11 00:00:00.0 Luggage
Sowjanya 2018-08-20 00:00:00.0 Electronic Item
Jakkappa 2019-04-30 00:00:00.0 Id Cards
Rajesh 2013-03-20 00:00:00.0 Mobile Phones
shilpa 2018-08-10 00:00:00.0 Mobile Phones
mllkn 2018-10-10 00:00:00.0 Mobile Phones
Ram nayak 2014-03-20 00:00:00.0 Stationary Items
Himanshu 2016-01-03 00:00:00.0 Others
Mahesha m n 2016-09-05 00:00:00.0 Others