ಕಳೆದಿದ್ದು
ಕಳೆದ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರಗಳು
ಹೆಸರು ದಿನಾಂಕ ವಸ್ತು
Chethan Natashekarachar 2019-03-10 00:00:00.0 Luggage
spoorti r k 2020-02-03 00:00:00.0 Luggage
Abhishek Uthappa 2019-03-24 00:00:00.0 Luggage
Akhila R 2019-03-30 00:00:00.0 Luggage
Dheeraj M J 0019-07-04 00:00:00.0 Luggage
Shivanand 2019-04-17 00:00:00.0 Luggage
Abdul Saleem S H 2019-05-01 00:00:00.0 Luggage
Varun Saboji 2019-05-18 00:00:00.0 Luggage
Shivaram K V 2019-03-03 00:00:00.0 Electronic Item
Medam V S D Chiranjeevi 2019-03-03 00:00:00.0 Electronic Item
KAUSHIK CHAUDHARY 2019-03-19 00:00:00.0 Electronic Item
Hrishikesh 2019-04-14 00:00:00.0 Electronic Item
Shreeranga 2019-04-28 00:00:00.0 Electronic Item
Ashlesha Anil Borkar 2019-03-31 00:00:00.0 Id Cards
Divya 2019-03-05 00:00:00.0 Jwellery
S. Elumalai 2019-03-05 00:00:00.0 Mobile Phones
S. Elumalai 2019-03-05 00:00:00.0 Mobile Phones
sumanth 2019-04-26 00:00:00.0 Mobile Phones
Anil 2019-04-26 00:00:00.0 Mobile Phones
Subin Suresh 2021-05-03 00:00:00.0 Stationary Items
S ANIRUDH 2019-03-09 00:00:00.0 Others
Nikhil Kumar 2019-03-27 00:00:00.0 Others
Rashmi 2019-04-05 00:00:00.0 Others
Annmarie Rebello 2019-04-07 00:00:00.0 Others
Sasi Reddyvari 2019-04-30 00:00:00.0 Others
Sujal 2019-05-07 00:00:00.0 Others
Sachin 2019-05-13 00:00:00.0 Others
ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು
ಸಿಕ್ಕಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವರಗಳು ಹುಡುಕಿ: Clear Filter Image
ಹೆಸರು ದಿನಾಂಕ ವಸ್ತು
Niraj Pangarkar 2015-03-12 00:00:00.0 Luggage
Abdul muthalif 2017-05-11 00:00:00.0 Luggage
Sowjanya 2018-08-20 00:00:00.0 Electronic Item
Jakkappa 2019-04-30 00:00:00.0 Id Cards
Rajesh 2013-03-20 00:00:00.0 Mobile Phones
shilpa 2018-08-10 00:00:00.0 Mobile Phones
mllkn 2018-10-10 00:00:00.0 Mobile Phones
Ram nayak 2014-03-20 00:00:00.0 Stationary Items
Himanshu 2016-01-03 00:00:00.0 Others
Mahesha m n 2016-09-05 00:00:00.0 Others