ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ
ಮೈಸೂರು ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ವಿಭಾಗ ವಿಚಾರಣೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು
ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮ ನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 0821-2425819
ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ 0821-2443602
ಕ.ರಾ.ರ.ಸಾ.ನಿಗಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 0821-2443490
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 0821-2520853
ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಸೇವೆಗೆ
ಎಸ್.ಎಂ.ಎಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 161
ಐ.ವಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ಸೇವೆಗೆ
ಐ.ವಿ.ಆರ್.ಎಸ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 1800-425-5220 ಅಥವಾ
0821-2520070