ಮಾರ್ಗದ ಆಯ್ಕೆ :

ವೋಲ್ವೋ ಮಾರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆಯು 'V' ಇಂದ ಸಮಾಪ್ತವಾಗುತ್ತದೆ.ವಯಸ್ಕರ ಪ್ರಯಾಣದರ-
ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಯಾಣದರ-
ಸೇವೆಗಳು-
ಸೂಚನೆ:-

1.ಬಸ್ ನ ಪ್ರಯಾಣದರವು ಅಗಿಂದ್ದಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆಗೂಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತದೆ..

2.ಹಿರಿಯ ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಶೇ 25% ರಿಯಾಯಿತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

3.ಲಗೇಜ್ ದರ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.